Facturatie en betaling

KIDSclinic is een samenwerkingsverband van zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in de zorg aan kinderen. Afhankelijk van de hulpvraag of klacht bij uw kind, wordt uw kind door één of meerdere zorgverleners behandeld. Elke zorgverlener (lees discipline bijvoorbeeld Diëtiste, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Kindercoach, Logopedist of Podotherapeut) is zelf verantwoordelijk voor deze behandeling en de declaratie en/of facturatie ervan.

Meestal valt zorg aan kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering en zal de zorgverzekering de behandeling bekostigen. Meer hierover kunt u vinden op de pagina vergoeding op deze site.

Mocht een behandeling van uw kind om moverende redenen niet onder de basisverzekering vallen, dan streven onze behandelaars ernaar u dit voortijdig mede te delen. Indien u de behandeling geheel of gedeeltelijk dient te bekostigen ontvangt u een factuur van de desbetreffende zorgverlener. De tarieven en betalingsvoorwaarden van de betreffende zorgverlener zijn hierop van toepassing.

Onze huisregels

Om voor alle aanwezigen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert KIDSclinic de volgende huisregels:

 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen
 • KIDSclinic behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk
 • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, wanneer dit niet tot (geluids)overlast leidt
 • KIDSclinic is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets)
 • Wilt u uw fiets, scooter, scootmobiel of auto parkeren op de daarvoor bestemde plek en dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat
 • In ons praktijken kunt u desgewenst een kop koffie/thee nuttigen. Wij willen u verzoeken om uw kopje na gebruik in de daarvoor bestemde lade achter te laten
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan (hulp- en/of geleidehonden uitgezonderd)
 • Opgenomen beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de afgebeelde personen online en/of op social media geplaatst worden

In onze oefenruimtes is:

 • het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal wenselijk
 • het verplicht uw kind in de oefenruimtes schone schoenen te laten dragen die niet afgeven
 • het dragen van badslippers in kleedruimte en douche wenselijk, ter voorkoming van uitglijden
 • gepaste (sport)kleding bij het trainen vereist

Klachten

Mocht u onvolkomenheden hebben geconstateerd, in onze praktijk of tijdens de behandeling? Of bent u niet tevreden over de behandeling of bijvoorbeeld de bejegening van u als ouder en/of van uw kind, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht te allen tijde aangeven bij uw behandelaar of één van onze collega’s van het Secretariaat. Wij zullen hier uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Voelt u zich hier niet comfortabel bij?

De verschillende zorgverleners die werkzaam zijn binnen KIDSclinic zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling en geschillencommissie voor de eigen discipline, conform de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Hierdoor kunt u er als patiënt op vertrouwen dat uw klacht objectief wordt behandeld door een onafhankelijke geschillencommissie. En u gratis toegang heeft tot een klachtenfunctionaris om uw klacht en de behandeling er van ‘in vertrouwen’ te bespreken.

Voor Diëtetiek zie www.nvdietist.nl

Voor Ergotherapie zie www.ergotherapie.nl

Voor Fysiotherapie zie www.defysiotherapeut.com

Voor Kindercoaching zie www.adiona.nl

Voor Logopedie zie www.logopedie.nl

Voor Podotherapie zie www.podotherapie.nl

Wat zijn de rechten en plichten van behandelaar en patiënt?

De rechten en plichten van een behandelaar en een patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een Huisarts, Tandarts of een Fysiotherapeut) een patiënt behandelt, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Zowel de zorgverlener/behandelaar als de patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Onze plicht als zorgverlener

Als zorgverlener hebben wij de plicht om u en uw kind te helpen. Wij moeten u informatie geven over:

 • De huidige gezondheidstoestand van uw kind en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor de gezondheid van uw kind
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Indien u onvoldoende informatie ontvangt van uw behandelaar, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook gerust vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Uw recht als patiënt/ouder van de patiënt

Als patiënt/ouder van de patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand/de gezondheidstoestand van uw kind
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige
 • Op inzage in het medisch dossier

U heeft als patiënt/ouder van de patiënt ook plichten:

 • U bent verplicht de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U dient zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft, zover dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht

Wanneer en aan wie wordt informatie verstrekt?

Patiënten onder de 12 jaar en/of wilsonbekwamen

Indien een patiënt wilsonbekwaam is of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor.

Patiënten tussen de 12 en 16 jaar?

Indien de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd.

Patiënten ouder dan 16 jaar?

Patiënten worden vanaf 17 jaar zelf geïnformeerd.

In geval van een noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan er vanuit ons als zorgverlener voor gekozen worden u niet volledig te informeren. Bijvoorbeeld als de betrokken behandelaar ervan overtuigd is dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden of als er gewoonweg geen tijd is, omdat direct ingrijpen vereist is. De betrokken behandelaar moet dit altijd overleggen met een andere zorgverlener. Vanzelfsprekend zijn wij als zorgverlener verplicht u die die informatie op een later, geschikter tijdstip wel te geven.

U kunt als patiënt/ouder van de patiënt aangeven dat u bepaalde informatie niet wilt ontvangen

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening/de aandoening van uw kind. U kunt dan informatie weigeren. Uw behandelaar moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geven wij u als patiënt de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u of uw kind een besmettelijke ziekte onder de leden heeft.

De nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.