Facturatie en betaling

KIDSclinic is een samenwerkingsverband van zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in de zorg aan kinderen. Afhankelijk van de hulpvraag of klacht bij jouw kind, wordt jouw kind door één of meerdere zorgverleners behandeld. Elke zorgverlener (lees discipline bijvoorbeeld diëtiste, ergotherapeut, fysiotherapeut, kindercoach, logopedist of podotherapeut) is zelf verantwoordelijk voor deze behandeling en de declaratie en/of facturatie ervan.

Meestal valt zorg aan kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering en zal de zorgverzekering de behandeling bekostigen. Meer hierover kan je vinden op de pagina vergoeding

Mocht een behandeling van jouw kind om moverende redenen niet onder de basisverzekering vallen, dan streven onze behandelaars ernaar je dit voortijdig mede te delen. Indien je de behandeling geheel of gedeeltelijk zelf dient te bekostigen ontvang je een factuur van de desbetreffende zorgverlener. De tarieven en betalingsvoorwaarden van de betreffende zorgverlener zijn hierop van toepassing.

Onze huisregels

Om voor alle aanwezigen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert KIDSclinic de volgende huisregels:

 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen
 • KIDSclinic behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk
 • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, wanneer dit niet tot (geluids)overlast leidt
 • KIDSclinic is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets)
 • Wil je jouw fiets, scooter, scootmobiel of auto parkeren op de daarvoor bestemde plek en dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Wanneer je tijdens het wachten lectuur leest, wil je deze dan terugleggen wanneer je de wachtruimte verlaat
 • In onze praktijken kan je desgewenst een kop koffie/thee nuttigen. Wij willen je vragen om jouw kopje na gebruik in de daarvoor bestemde lade achter te laten
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan (hulp- en/of geleidehonden uitgezonderd)
 • Opgenomen beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de afgebeelde personen online en/of op social media geplaatst worden

In onze oefenruimtes is:

 • het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen wenselijk
 • het verplicht jouw kind in de oefenruimtes schone schoenen te laten dragen die niet afgeven
 • het dragen van badslippers in kleedruimte en douche wenselijk, ter voorkoming van uitglijden
 • gepaste (sport)kleding bij het trainen vereist

Klachten

Mocht je onvolkomenheden hebben geconstateerd, in onze praktijk of tijdens de behandeling? Of ben je niet tevreden over de behandeling of bijvoorbeeld de bejegening van jou als ouder en/of van jouw kind, informeer ons alsjeblieft. Je kan jouw klacht te allen tijde aangeven bij jouw behandelaar of één van onze collega’s van het secretariaat. Wij zullen hier uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Voel je je hier niet comfortabel bij?

De verschillende zorgverleners die werkzaam zijn binnen KIDSclinic zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling en geschillencommissie voor de eigen discipline, conform de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Hierdoor kan je er als patiënt op vertrouwen dat jouw klacht objectief wordt behandeld door een onafhankelijke geschillencommissie. En je gratis toegang hebt tot een klachtenfunctionaris om jouw klacht en de behandeling er van ‘in vertrouwen’ te bespreken.

Voor diëtetiek zie www.nvdietist.nl

Voor ergotherapie zie www.ergotherapie.nl

Voor GGZ Kind & Jeugd zie de website van Helios bij de tab ‘Hulpvragen’

Voor fysiotherapie zie www.keurmerkfysiotherapie.nl of https://defysiotherapeut.com/

Voor kindercoaching zie www.adiona.nl

Voor logopedie zie www.logopedie.nl

Voor podotherapie zie www.podotherapie.nl

Wat zijn de rechten en plichten van behandelaar en patiënt?

De rechten en plichten van een behandelaar en een patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) een patiënt behandelt, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Zowel de zorgverlener/behandelaar als de patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Onze plicht als zorgverlener

Als zorgverlener hebben wij de plicht om jou en jouw kind te helpen. Wij moeten je informatie geven over:

 • De huidige gezondheidstoestand van jouw kind en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor de gezondheid van jouw kind
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Indien je onvoldoende informatie ontvangt van jouw behandelaar, dan kan je om nadere informatie vragen. Je kan ook gerust vragen om het nog een keer te vertellen wanneer je het niet meteen begrijpt.

Jouw recht als patiënt/ouder van de patiënt

Als patiënt/ouder van de patiënt heb je onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over de gezondheidstoestand van jouw kind
 • Om te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die je hebt ontvangen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige
 • Op inzage in het medisch dossier

Je hebt als patiënt/ouder van de patiënt ook plichten:

 • Je bent verplicht de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij/zij jouw kind op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • Je dient zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener je geeft, zover dat naar redelijkheid van jou kan worden verwacht

Wanneer en aan wie wordt informatie verstrekt?

Patiënten onder de 12 jaar en/of wilsonbekwamen

Indien een patiënt wilsonbekwaam is of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor.

Patiënten tussen de 12 en 16 jaar?

Indien de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Uitzondering hierop is informatie die verstrekt wordt in verband met een intake en/of behandeling door GGZ Kind en Jeugd. Deze informatie wordt in de basis uitsluitend aan het kind verstrekt vanaf 16 jaar.

Patiënten ouder dan 16 jaar?

Patiënten worden vanaf 17 jaar zelf geïnformeerd. Uitzondering hierop is informatie die verstrekt wordt in verband met een intake en/of behandeling door GGZ Kind en Jeugd. Deze informatie wordt in de basis uitsluitend aan het kind verstrekt vanaf 16 jaar.

In geval van een noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan er vanuit ons als zorgverlener voor gekozen worden jou, als ouder/verzorger niet volledig te informeren. Bijvoorbeeld als de betrokken behandelaar ervan overtuigd is dat de informatie voor jou op dat moment tot (ernstige) schade kan leiden of als er gewoonweg geen tijd is, omdat direct ingrijpen vereist is. De betrokken behandelaar moet dit altijd overleggen met een andere zorgverlener. Vanzelfsprekend zijn wij als zorgverlener verplicht om jou deze informatie op een later, geschikter tijdstip wel te geven.

Je kan als patiënt/ouder van de patiënt aangeven dat je bepaalde informatie niet wilt ontvangen

Misschien wil je niet alle details horen over jouw aandoening/de aandoening van jouw kind. Je kan dan informatie weigeren. Jouw behandelaar moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door jouw weigering gevaar ontstaat voor jou, jouw kind of voor anderen, geven wij jou als patiënt de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer jij of jouw kind een besmettelijke ziekte onder de leden heeft.

De nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.