KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie bv. Dit betekent dat de zorgverleners die samenwerken onder de vlag van KIDSclinic zich conformeren aan de geldende Privacy policy van FITclinic therapie bv, welke hieronder is beschreven.

Privacyverklaring FITclinic therapie bv

FITclinic therapie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FITclinic therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Bezoekersgedrag op onze websites uitsluitend anoniem en goed beveiligd wordt bijgehouden en nooit te herleiden is naar een persoon of organisatie.

Als FITclinic therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mail te zenden aan info@kidsclinic.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of relaties

Persoonsgegevens van klanten of relaties worden door FITclinic therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FITclinic therapie de volgende persoonsgegevens van jou als relatie vragen:

 • Voorletters/Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer
 • Huisarts
 • Verwijzing van arts of specialist

Jouw persoonsgegevens worden door FITclinic therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. (15 Jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)(

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door FITclinic therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FITclinic therapie de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • AGB code
 • Specialisme

Jouw persoonsgegevens worden door FITclinic therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. (15 Jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door FITclinic therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FITclinic therapie de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters/Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie

Jouw persoonsgegevens worden door FITclinic therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiënten dossier ook wel afgekort met EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van afspraakbevestigingen en herinneringen via het EPD;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het aanschaffen van patiëntgebonden oefenmaterialen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht de opgevraagde gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FITclinic therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens FITclinic therapie van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid met twee-staps authenticatie op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij realiseren ons dat wij met bijzondere persoonsgegevens te maken hebben.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien je jouw persoons- en/of medische gegevens geheel en/of gedeeltelijk wenst te (laten) verwijderen uit onze archieven geldt hiervoor de volgende procedure. Procedure (deel) vernietiging medisch dossier

Documenten bij procedure (deel) vernietiging persoons- en/of medische gegevens:

Standaard aanvraagformulier (deel) vernietiging medisch dossier v2

Aanvraagformulier wettelijke vertegenwoordiger (deel) vernietiging medisch dossier v2

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Wanneer je naar aanleiding van onze Privacy policy vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op!

T. 053 485 03 73

E. info@kidsclinic.nl